.

Thanh Thanh
Tên thật Lê Xuân Nhuận các bút hiệu khác Kiều Ngọc, Nguyệt Cầm, Người Thơ, Tú Ngông, Sinh ngày 02 tháng 1 năm 1930 tại Huế. Quê cha Hà Nội. Quê mẹ Thừa Thiên.
Khởi viết năm 1943, có bài đăng trên các báo Truyền Bá ,Tiểu Thuyết Thứ Bảy tại Hà Nội . Chủ trương Nhóm Thi Văn và Nhà Xuất Bản Xây Dựng. Hội viên các hội : Văn Bút Quốc Tế , trung tâm Hoa Kỳ, Hiệp Hội Quốc Tế Thi Nhân. Hiện định cư tại Hoa Kỳ

Tác phẩm đã xuất bản :

 • Ánh Trời Mai (thơ, 1949, tái bản 1950)

 • Ánh Trời Mai 2 (thơ,1951)

 • Kiếm Xuân-Thu (thơ,1951)

 • Nhạc Ngày Xanh (thơ, chung với Như Trị, Xuân Huyền, Hoài Minh: 1952)

 • Lá Thu Rơi (thơ, chung với nhóm Khánh Sơn: 1953)

 • Tuần Trăng Mật (thơ, 1960)

 • Với Thượng Ðế (thơ,1964)

 • Hồ Quý Ly” (kịch thơ,1947)

 • Lữ Gia (kịch thơ)

 • Quán Bên Sông (kịch thơ,1953)

 • Gươm Chính Nghĩa (kịch thơ, 1955)...,

 • Thằng Con Trai (kịch,1948.)

 • Ray-Rứt (truyện ngắn,1965)

 • Cơn Ác-Mộng (thơ,1998)

 • Về Vùng Chiến-Tuyến" (hồi ký,Văn Nghệ, 1996)

 • Cảnh-Sát-Hóa, Quốc-Sách Yểu-Tử của Việt-Nam Cộng-Hòa (hồi-ký ,Xây-Dựng, 2002 tái bản 2004)

Ngoài ra còn một số thơ viết bằng Anh ngữ đang trên một số tuyển tập tại Hoa Kỳ (Best New Poems” - Poets Guild, 1994-, “Who’s Who in New Poets - New York, 1996-, A Celebration of Poets - International Society of Poets, 1998- , New Millennium Poetry - Famous Poets Society, 2002- Our 100 Most Famous Poets - FPS, 2004)...

rulec.gif (325 bytes)