.

Bùi Xuân Phái
(họa sĩ) sinh ngày 1 tháng 9 năm 1921 tại Kim Hoàng Hà Ðông mất ngày 24 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội.

  • tốt nghiệp Mỹ thuật Ðông Dương
  • để lại nhiều họa phẩm nổi tiếng.

rulec.gif (325 bytes)