. Hạ Quốc Huy
tên thật Hà Quốc Huy
sinh năm 1947
tại Quảng Nam
cựu sĩ quan VNCH
võ sư karate
sư trưởng Việt Nam Quyền Ðạo tại Hoa Kỳ
hiện sống tại California USA từ 1979
tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật Huế năm 1968
giải thưởng văn nghệ toàn quốc :
  • 1970: họa phẩm Bia Ðá Quê Hương
  • 1971: họa phẩm Tráng Sĩ Còn Ðâu
  • 1973: họa phẩm Bên Cạnh Mùa Ðông
  • 1974: họa phẩm Cổ Thành Ngày Trở Lại

tác phẩm đã xuất bản:

  • Kỷ Thuật Karate
  • Bài Quyen Karate
  • Karate Quyền Pháp

(những tác phẩm văn học chưa ấn hành, đã phổ
biến nhiều trên các tạp chí văn học nghệ thuật
trước và sau 1975)

rulec.gif (325 bytes)