.

Nguyễn Gia Trí
thuộc thế hệ đầu tiên của hội họa Việt Nam,
sinh năm 1908, mất ngày 20 tháng 6 năm 1993

rulec.gif (325 bytes)