. Nguyễn Phan Chánh
sinh năm 1892
tại Hà Tĩnh
tốt nghiệp sư phạm đông Ba , Huế năm 1922
tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ Thuật đông Dương
khóa 1 năm 1925
dạy đại học Mỹ Thuật Hà Nội năm 1955
mất năm 1984 tại Hà Nội
chuyên về tranh lụa.

triển lãm tại nhiều quốc gia : 
 • Pháp
 • Liên Xô
 • Tiệp Khắc
 • Ba Lan
 • Hungary
 • Bulgaria
 • ...

những họa phẩm nổi tiếng :

 • Em Cho Chim ăn
 • Rửa Rau Cầu Ao
 • Lên Ðồng
 • Chơi Ô Ăn Quan
 • Ra Dồng
 • Rê Lúa
 • Cho Con Bú
 • Kỳ Lưng
 • Trăng Lu
 • Trăng Tỏ
 • Kiều Tắm
 • Tiên Dung, Chử đồng Tử
 • Trốn Tìm
 • ...

rulec.gif (325 bytes)